ВИРІВНЮЙТЕ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТОКИ

Поділитися:
ВИРІВНЮЙТЕ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОТОКИ

Страх, думки про минуле, зустрічі з недоброзичливими людьми спричинюють «перекоси» енергетичних потоків у нашій енергетичній оболонці й провокують конфлікти на роботі, в родині, проблеми зі здоров’ям. Щоб збалансувати свою енергію (і в такий спосіб протистояти негативному впливу видимого й невидимого світів), щоранку виконуйте 8 нескладних, але дуже ефективних вправ. Займе це хвилин 10. Після такого балаyсування ви усунете «перекоси» енергопотоків, збільшите енергооболонку (біополе), підвищите частоту вібрацій тіла. Усі 8 вправ виконуйте за глибокого дихання. Рахуючи до восьми - вдихайте, тоді, рахуючи до восьми, - видихайте. Зробіть (за відчуттям) 3 або 5 вдихів-видихів. Спочатку через надходження великого потоку енергії може запаморочитися голова. Тоді ліпше припинити виконувати вправи й 5-10 хвилин спокійно полежати. Наступного ранку спробуйте продовжити заняття. Комусь достатньо двох тижнів, щоб нормалізувати загальний стан, «наповнивши» себе потрібною кількістю енергії, а комусь треба 3 місяці. Тривалість періоду занять визначите за своїм станом. Людям, які мають значні проблеми зі здоров’ям, постійні невдачі в усьому, бажано робити вправи вранці і ввечері. 

Впра­ва 1. Ба­ла­нсу­ва­ння обох сто­рін ті­ла. Стань­те рі­вно, ру­ки опу­ще­ні. Схре­стіть ру­ки, по­кла­вши ки­сті на пле­чі. Ви­ко­най­те 3—5 вди­хів-ви­ди­хів. По­мі­няй­те ру­ки й зро­біть ще 3—5 вди­хів-ви­ди­хів. Фо­то 1а, 1б.

Впра­ва 2. Урі­вно­ва­жу­ємо своє обе­рта­ння з обе­рта­нням зе­млі. Зо­вніш­нь­ою сто­ро­ною до­лонь тор­кніть­ся до кра­їв вух. Ди­хай­те. Фо­то 2.

Впра­ва 3. Ба­ла­нсу­ва­ння пі­вкуль мо­зку. Зім­кніть паль­ці рук на­вко­ло ве­ли­ко­го паль­ця. Схре­стіть ру­ки в ді­ля­нці зап’ясть. До­тор­кніть­ся паль­ця­ми до чо­ла. Гли­бо­ке ди­ха­ння. По­мі­няй­те ру­ки (3а, 3б).

Впра­ва 4. Ба­ла­нсу­ва­ння ни­рок. Паль­ці то­рка­ють­ся по­ти­ли­чної кіс­тки. Гли­бо­ке ди­ха­ння (4).

Впра­ва 5. Ба­ла­нсу­ва­ння щи­то­по­ді­бної за­ло­зи. Кисть пра­вої ру­ки на лі­во­му пле­чі. Лі­ва ру­ка опу­ще­на вздовж ті­ла, ве­ли­кий і вка­зі­вний паль­ці за­ми­ка­ють­ся у ви­гля­ді кіль­ця. Гли­бо­ке ди­ха­ння. По­мі­няй­те ру­ки (5а, 5б).

Впра­ва 6. Ба­ла­нсу­ва­ння ви­ло­чко­вої за­ло­зи. Паль­ці пра­вої ру­ки то­рка­ють­ся злі­ва сто­ро­ни го­рла. Паль­ці лі­вої ру­ки кла­дуть зве­рху. Гли­бо­ке ди­ха­ння. Те са­ме ро­біть з ін­шо­го бо­ку (6а, 6б).

Впра­ва 7. Ба­ла­нсу­ва­ння ши­шко­по­ді­бної за­ло­зи. Пра­ва ру­ка на вер­хній ча­сти­ні по­ти­ли­ці, лі­ва — тро­хи ни­жче. Ру­ки не сти­ка­ють­ся. Гли­бо­ке ди­ха­ння (7).

Впра­ва 8. За­крі­пле­ння про­гра­ми. З’єд­най­те зап’яс­тя на рі­вні гру­дей, зім­кну­ті паль­ці — в рі­зні бо­ки. Гли­бо­ке ди­ха­ння.  

У на­сту­пних пу­блі­ка­ці­ях ви до­ві­да­єте­ся, що та­ке єди­не ене­рго­ін­фо­рма­цій­не по­ле, що та­ке сві­до­мість, як і чо­му по­трі­бно чи­та­ти мо­ли­тви, про­мо­вля­ти афі­рма­ції, ме­ди­ту­ва­ти, на­вчи­те­ся «за­ря­джа­ти» бі­о­ене­ргі­єю про­ду­кти й во­ду для пі­дня­ття то­ну­су й рі­вня здо­ров’я, зро­зу­мі­єте, як ді­ють рі­зні ви­ди ано­маль­них ви­про­мі­ню­вань на лю­ди­ну (ге­опа­то­ге­нні зо­ни та ін­ше).

Ігор ПАВЛОВЕЦЬ, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор.  (Продовження. Початок у № 20)

 
передплата